Publicaties

Vanuit onze werking vinden we het belangrijk om onze ervaringen en inzichten, opgebouwd vanuit de basiswerking, de projecten en het beleidswerk te delen met de buitenwereld. Hiermee bedoelen we zowel de partnerorganisaties, ons netwerk en de sociaal-culturele sector in zijn totaliteit als het brede middenveld.

We proberen hiermee te werken rond (1) het doorgeven van expertise en het aanbieden van methodieken en kapstokken voor andere werkingen en (2) het sensibiliseren en wegwerken van (voor-)oordelen rond kansarmoede binnen het maatschappelijk gebeuren.